اعضای علمی

علوم پایه
ریاضی
 
کمال مامه رشی
رزومه
فنی و مهندسی
مهندسی معماری
 
کاظم آبام
رزومه
علوم انسانی
مترجمی زبان انگلیسی
 
حسین رحمانی
رزومه
زبان و ادبیات فارسی
 
طاهر لاوژه

(ریاست دانشگاه)
 
عبدالخالق پرهیزی
رزومه
علوم اجتماعی
 
جمال خسروی
رزومه
 
مهدی رضایی
 
کریم علی کرمی
رزومه
علوم تربیتی
 
 
سید علی آزادمنش
مدیریت بازرگانی
 
احمد منصوری
رزومه
مدیریت دولتی
 
ناصر توره
رزومه
تربیت بدنی علوم  ورزشی
 
احمد نصرالهی
حقوق
 
یوسف ابراهیمی
رزومه
الهیات
 
کمال­الدین صالحیان راد
رزومه
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما